بررسی میزان فایده دروس اصلی و تخصصی رشته مددکاری اجتماعی از دیدگاه دانش آموختگان شاغل در مؤسسات رفاهی، حمایتی، درمانی و قضایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین میـزان فایـده دروس اصـلی و تخصصـی ارائـهشده در دانشگاه ها به دانـ شآموختگـان رشـته مـددکاری اجتمـاعی و علـوم اجتمـاعی بـاگرایش خدمات اجتماعی شاغل در شغل مددکاری در مؤسسات مختلف رفـاهی، حمـایتی،درمانی و قضایی انجام شده است. 
جامع ه آم اری عبارتن د از کلی ه م ددکاران ف            ارغالتحص یل و ش اغل در مراک ز سازمان بهزیستی، سازمان زندانها، تشکلهای داوطلب مردمی و مؤسسـات خیریـه و نیـزمراکز بهداشتی و درمانی شهر اصفهان      میباشد. 
تعداد 138 نفر مددکار دراین پژوهش مشارکت نمودند برای تعیین میـزان فایـدهدر وی ارائه شده ،کلیه دروس اصلی و تخصصی رشته مـددکاری اجتمـاعی در01 طبقـهتقسیم شدند و پاسخگویان در یک مقیاس 5 گزینه ای (طیف لیکرت) میزان فایده هر یـک ازدرسها را تعیین نمودند. 
ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشـنامه بـوده (کـه بـرای بررسـی روایـی از روشروایی محتوا و برای سـنجش پایـایی از روش آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده گردیـد) و بـرایتجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمـاری توصـیفی (فراوانـی، د رصـد، میـانگین،  انحـرافمعیار ) و روش آمار استنباطی (آزمون) نمونه های مستطیل و تحلیل واریـانس یـک طرفـه استفاده شد. 
یافته های تحقیق نشـان مـی دهـد کـه بیشـترین میـزان فایـده در مقولـه دانـش ومهارتهای مربوط به مددکاری فردی بوده و دانـش و مهارتهـای روان شـناختی، دانـش ومهارتهای توانبخشی و دانش و مهارتهـای مـددکاری گروهـی در رتبـه هـای بعـدی قـرارگرفته اند  .
مقایسه نگرش فارغ التحصیلان مرد و زن در مورد فایـده درسـهای ارائـه شـده،مشخص نمود که در مقوله های دانش و مهارتهای مددکاری فـردی و دانـش و مهارتهـایمددکاری جامعه ای و دانش و مهارتهای مـ دیریتی بـین مـردان و زنـان تفـاوت معنـاداریوجود دارد. همچنین در مورد تأثیر نوع سازمان محل اشتغال دانش آموختگان بر نگـارشآنان نسبت به میزان فایده دروس ارائه شده، نتایج نشان می دهـد کـه در میـانگین نمـراتمددکاران شـاغل در سـازمانها، زنـدانها در مقولـه دانـش و مهارتهـای حقـوقی بـه طـورمعنی داری بیش از سایر گروههاست.  

کلیدواژه‌ها