بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثربخشی رفتار سازمانی مدیران، ازدیدگاه دبیران و دبیرستانهای دخترانه منطقه 5 آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصیلی 84-1383

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 s

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مدیریت مشارکتی بـ ر میـزان اثربخشـیرفتار سازمانی مدیریت مدیران از دیدگاه دبیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 5 آمـوزشو پرورش استان تهران در سال 48-1383 انجام شده است فرضیه اصلی این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی رفتار سازمانی مدیران پرداختـه اسـت.
فرضیات فرعی پژوهش به شرح زیر می باشد: 
بین مدیریت مشارکتی و انعطاف پذیری مدیران رابطه وجود دارد _بین مـدیریتمشارکتی و روابط انسانی مدیران رابطـه وجـود دارد. بـین مـدیریت مشـارکتی و ایجـادگروههای کاری رابطه وجود دارد و بـین مـدیریت مشـارکتی و بهـره گیـری از روشـهاینوین آموزشی رابطه وجود دارد. 
جامعه آماری این پژوهش تمامی دبیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 5 آموزش و پرورش استان تهران می باشند که از این میان 279 نفر به عنوان نمونه آمـاری در نظـرگرفته شده اند  .
تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد و شیوه اجـرای آنبصورت میدانی و یـا اسـتفاده از پرسشـنامه و روش جمـع آوری اطلاعـات کتابخانـه ای،اسنادی و میدانی می باشد.  
تحلیل آماری داده ها حاصل از ضریب همبستگی پیرسـون نشـان مـی دهـد بـینمدیریت مشـارکتی و اثربخشـی رفتـار سـازمانی مـدیران رابطـه معنـ اداری وجـود دار د.
همچنین بـین مـدیریت مشـارکتی و انعطـاف پـذیری مـدیر، روابـط انسـانی مـدیر، ایجـادگروههای کاری و بهره گیری از روشهای نوین آموزشی نیز رابطه معناداری وجود دارد. 
نتایج حاصل از بررسی تأثیر جمعی متغیرهـای مسـتقل مـدیریت مشـارکتی بـراثربخشی رفتار سازمانی مدیران از طریق رگرسیون چند متغیـره بـه روش گـام بـه گـام نشان می دهد که کلیه این متغیرها دارای تاثیری مثبت و باعث اثربخشی رفتـار سـازمانیمدیران گردیده است.  

کلیدواژه‌ها