بررسی تأثیر آموزش گروهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان بهبهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش گروهی، بر افزایش عزت نفس دختـراننوجوان پایه سوم مقطع متوسطه شهرستان بهبهان در سال تحصیلی 18-08 با اسـتفادهاز طرح تحقیقی آزمایشی پـس آزمـون بـا گـروه کنتـرل مـی پـردازد و میـزان اثربخشـیمشاوره گروهی را به عزت نفس می سنجد.  
نمونه تحقیق دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه یکی از دبیرستان های شهرستان بهبهان می باشد که به طور تصادفی انتخاب شده که 03 نفر از آزمودنی هـا بـهطور تصادفی در گروه آزمایش و 03 نفر آزمودنی به طور تصادفی در گـروه گـواه قـرارگرفته اند. متغیر مستقل 480 دقیقه جلسه مشاوره گروهی  (تلفیقـی از دیـدگاه بـک والـیس) بود که فقط در مورد گروه آزمایش اجرا شد. پس از برگزاری مشـ اوره گروهـی میـانگیننمرات عزت نفس گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه افزایش نشان داده است.   

کلیدواژه‌ها