بررسی رابطه بین تصمیم گیری شغلی با منبع کنترل در مشاوران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه خاتم

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه تصمیم گیری شغلی (فرآینـدی از تفکـر و عمـل کـهمنجر به انتخاب رفتار در افرادی با گروهی از موقعیـ تهـای شـبیه هـم در یـک مؤسسـه،اداره و یا کارگاه می شود) با منبع کنترل (مجموعه ارزیابیهای فردی در مورد توانایی های خود و نیروهای جهان که بر اساس تقویت کننده ها شکل گرفته است) پرداخته است. برای این منظور، بـه روش نمونـه گیـری تصـادفی بـدون جـایگزینی از بـین نـواحی چهارگانـهآموزش و پـرورش شهرسـتان کـرج32 مشـاور مـرد و73 مشـاور زن انتخـاب شـدند.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه تصمیم گیری شغلی محقق سـاخته بـااعتبار 8872/ 0 و پرسشنامه منبع کنترل راتر بـو د. نتـایج حاصـل از برآوردهـای آمـاریداده ها رابطه بین تصمیم گیری شغلی با منبع کنترل و رابطه بین جنسیت با تصـمیم گیـریشغلی مشاوران را تأیید نمود با این وجود چنین رابطـه ای بـین جنسـیت بـا منبـع کنتـرلمشاهده نشد.