بررسی میزان و علل افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و ارائه راهکارهای تقلیل و رفع آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده

برای بررسی میزان و علل افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و ارائه راهکارهای تقلیل و رفع آن از بین 1756 نفر دانشجو در سال تحصیلی 28-18 بـااستفاده از جدول مورگان 318 نفر به عنوان نمونه مشخص گردید با بهره گیـری از روشنمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جنسیت و رشته ی تحصیلی 143 دانشجوی دختر و 175 دانشجوی پسر انتخاب شدند. آزمودنیها به پرسشنامه ی محقق ساخته مربـوط بـهمشخصات عمومی و تست استاندارد سنجش افسردگی یک BDI  پاسخ دادند. 
درجات افسردگی آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه بک استخراج گردید. یافتـه هـای حاصل از این پژوهش حاکی از این بود که 34% از آزمودنیهـا فاقـد افسـردگی و 26/ 34% آنها کمی افسرده و نیازمند مشورت با پزشک و 57/ 20% به نسبت افسـرده و 2/ 9% دارای افسردگی شدید و 6/ 1 % دارای افسردگی بیش از حد هستند. 
در تحلیل عوامل موثر بر افسردگی دانشجویان، متغیرهای جنسیت، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی والدین، بومی و غیربومی بودن، شـاغل و غیرشـاغل بـودن،امید به آینده شغلی، رضایت از دانشگاه، تأهل و تجرد، میزان ارتبـاط بـا دوسـتان مـوردبررسی و امعان نظر قرار گرفتند.