بررسی علل عدم اسـتقبال دانشـجویان دختـر و پسـردانشگاه آزاد اسلامی منطقه نه از خدمات مراکز مشاوره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 

چکیده

علل عدم استقبال دانشجویان از خدمات مراکز مشـاوره ای بـا اسـتفاده از یـک گـروهنمونه تصادفی به حجم 470 نفر دانشجوی پسر و دختـر در واحـدهای دانشـگاه آزاد اسـلامیمنطقه نه مورد بررسی قرار گرفت . افراد مورد مطالعه پرسشنامه ای را کـه بـدین منظـور تهیـهشده بود تکمیل کرده، پس از استخراج پاسخها ، عوامل مربوط به عدم اسـتقبال اسـتخراج و بـااستفاده از آزمون آماری خی دو(2x) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتـایج بدسـتآمده نشان داد که عواملی از قبیل عدم آگاهی از وجود مراکز مشاوره ای عـدم آشـنایی بـا نـوعخدمات مشاوره ، مناسب نبودن محل و اتاق مشاوره، هزینه مشاوره ای بالا عدم تجربـه مـوثر ازمشاوره ، و عدم اعتماد بـه متخصصـین مشـاوره، موجـب عـدم اسـتقبال دانشـجویان از مراکـزمشاوره ای است.