بررسی رابطه بین الگوی تصمیم گیری مدیران با تعهد سازمانی دبیران در مـدارس راهنمـایی شهرسـتان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 d

چکیده

آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف والای خود نیازمند معلمینی دلسـوز و متعهـد بـه اهـدافتعلیم و تربیت است معلمان با تعهد بالا و احساس مسئولیت نسبت به وظایف خود شرایط را برای تحقیق چنین امری فراهم می نمایند عوامل زیادی می توانند با تعهد سازمانی دبیران در ارتباط باشد اما شـیوه تصـمیم گیـریمدیران گرچه خود به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان به شمار می آید می تواند با تعهد سازمانی دبیران در ارتباط باشد. 
این پژوهش با هدف بررسی رابطه تصمیم گیری مدیران با تعهد سازمانی دبیران در مدارس راهنمایی شهرستان شیروان در سال تحصیلی 28-18 انجام شده است این مطالعه با استفاده از دبیران 47 مدرسه که حدود 482 نفر می باشند انجام شده است. یافته های پژوهش در سؤال اصلی وجود رابطه بین الگـوی تصـمیم گیـریمدیران و تعهد سازمانی دبیران را مورد تایید قرار می دهد. همچنین یافته های پژوهش در سه سؤال فرعـی اولتا سوم در خصوص وجود رابطه بین الگوی تصمیم گیری آمرانه و مشورتی و مشـارکتی بـا تعهـد سـازمانی رامورد بررسی قرار می دهد. که نتایج آن بیانگر این است که بین الگوی تصمیم گیری آمرانه و مشورتی مدیران با تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود ندارد اما بین الگوی تصمیم گیری مشارکتی مدیران و تعهـد سـازمانی دبیـرانرابطه وجود دارد. یافته های دیگر پژوهش در سؤال فرعی چهارم و پنجم حـاکی از عـدم ارتبـاط بـین الگـویتصمیم گیری مدیران با جنسیت آنان می باشد. اما بین جنسیت و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد به گونه ای که تعهد سازمانی دبیران زن بیشتر از دبیران مرد می باشد.   

کلیدواژه‌ها