بررسی میزان آگاهی زنان از خود ، نقشها و وظایف و حقوق خود و ارتباط این آگاهی با تحصیلات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان سنجی، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 دکترای روان شناسی

چکیده

این مقاله خلاصه ای از نتایج  پژوهشی است که با هدف بررسی میزان شناخت زنان از خود ،نقشها و وظایف خود، حقوق خود و ارتباط این آگاهیها با تحصیلات رسمی و غیررسمی دریافت شده صورت پذیرفته است. 
جامعه آماری این پژوهش را زنان شهرستان بجنورد تشکیل می دهند که نمونه ای به حجم
300 نفر با روش تصادفی طبقه ای _ خوشه ای از این جامعه انتخاب گردید. در این تحقیق از روش زمینه یابی (توصیفی _ همبستگی) استفاده گردیده است. جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای با 67 سؤال که توسط محقیقین ساخته شده با ضریب اعتبار 8/0 و روائی محتوای بالا، به کار برده شده است. روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارتند از آمار توصیفی، ضریب همخوانی خی دو (2x) تحلیل واریانس تک متغیره و چنده متغیره، ماتریس همبستگی، آزمون آماری کروسکال _ والیس ،رگرسیون چند متغیره. 
نتایج نشان دادند که میزان آگاهی زنان از متغیرهای مورد بررسی متوسط و در این میان شناخت زنان از حقوق خویش کمتر از سایر مقوله های شناخت می باشد. همچنین میزان شناخت و آگاهی زنان با تحصیلات رسمی رابطه معنا دار دارند و عواملی همچون  موفقیتهای شخصی، نوع شغل زنان، سرگرمیهای رایج آنان و وضعیت اقتصادی خانواده نیز با آگاهی زنان رابطه مستقیم دارد. نیز شناخت زنان از نقشها و وظائف اجتماعی _ شغلی به مراتب پایین تر از شناخت ایشان از نقشها و وظائف خانوادگی نشان داده شده است. علاوه بر نتایج اصلی فوق الذکر، تحقیق دربردارنده نتایج 

کلیدواژه‌ها