طراحی نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی براساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

.دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

این مقاله درباره دیدگاه آموزش به کمک کامپیوتر از دیدگاه سازنده گرایی بحث می کند. هدف آن تولید نرم افزار آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه سازنده گرایی بوده و میزان اثربخشی نرم افزار را به صورت نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه در دوره ابتدایی مورد بررسی قرار می دهد. 
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آمـوزان اسـتان آذربایجـان غربـی در سـال 1384-1383 می باشد. نمونه آماری شامل دو کلاس چهارم دخترانه از مدرسه ابتدایی شهر ارومیـه  مـیباشـد . حجـمنمونه برای گروه آزمایش برابر با 43 و برای گروه گواه برابر با 63 نفر می باشد. دانش آموزان در هـر دوگروه همسان گردیده است. در گروه آزمایش از آموزش نرم افزاری اسـتفاده شـده و در گـروه گـواه ازآموزش معمول کلاسی استفاده می گردد. از پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش پیشرفت تحصـیلیدانش آموزان و همچنین از چک لیست مشاهده برای اندازه گیری میزان پیشرفت فرآیند تدریس استفاده می گردد   .
نتایج تحلیل آزمون یو نشان می دهد که بین آموزش نرم افزار سازنده گرایی و انجـام فعالیتهـایگروهی (z=-3.265) و همچنین بین آموزش نرم افزار سازنده گرایی و میزان پاسخ دانش آمـوزان بـهسؤالات مراحل بالای حیطه شناختی (z=-2.518) تفاوت معناداری درگروه آزمایش نسبت بـه گـروهگواه وجود دارد. 
نتایج آزمون تی مشخص می شود که آموزش از طریق نرم افزار سـازنده گرایـی باعـث افـزایشانگیزه (t=2.124) و مهارت حل و طرح مسئله (t=2.124) در فراگیران نسبت به روش تدریس غیـرکامپیوتری می گردد. همچنین پس آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه نشان مـی دهـد کـه مقـدار تـیمشاهده شده (136/3) در گروه آزمایش بیشتر از مقدار بحرانـی جـدول (66/2 ) در سـطح آلفـای 1% است . بنابراین فرضیه صفر رد شده و به مفهوم تاثیر آموزشهای کامپیوتری بر ارتقا پیشـرفت تحصـیلیدانش آموزان نسبت به آموزشهای عادی می باشد.  

کلیدواژه‌ها