ارزش تشخیصی آزمون ترسیم خانواده جهت شناسایی چگـونگیارتبــاط کودکــان 4 تــا 6 ســاله بــا اعضــای خــانواد ه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بهبهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارزش تشخیصی آزمـون ترسـیم خـانواده، در شناسـاییچگونگی ارتباط کودکان 4 الی 6 ساله با اعضای خانواده خود صورت گرفت. 
بدین منظور تعداد 08 آزمودنی دختـر و پسـر4 تـا6 سـاله از دو مهـدکودک منـاطقشمالی و جنوبی تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر روی این گروه، آزمون ترسیم خـانوادهاجرا شد و با هر یک آزمودنیها و همچنین با والدین آنها مصاحبه ای صورت گرفت. یافتـه هـایاین پژوهش نشان می دهد که بطور کلـی تعـدادی از علائـم تفسـیری آزمـون فـرافکن ترسـیمخانواده، از جمله ارزنده سازی، نا ارزنده سازی والدین و حذف آنها از ترسیم، جهت تشخیص چگونگی ارتباط کودک با اعضای خانواده، کارایی لازم را دارا هستند