بررسی و مقایسه بهداشت روانی فرزندان در خانواده های گسسته و آشفته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مشاوره

چکیده

با نظر به  اهمیت2  برقراری  شرایط  بهداشت  روانی  برای  رشد و سـلامت روانـی  فرزندان  در محیط  خانواده  پـژوهش  حاضـر بـه بررسـی  و مقایسـه  بهداشـت  روانـی  فرزندان  در خانواده های  گسسته  و آشفته شهرسـتان  بجنـورد اختصـاص  یافتـه  اسـت . فرضیة  اصلی  ای ن پژوهش  عبارت  بـود  از اینکـه سـطح بهداشـت  روانـی  فرزنـدان  در خانواده های  گسسته  از خانواده های  آشفته بالاتر است . 
برای  آزمودن  فرضیه های  مذکور از آزمون  t برای  مقایسه  میانگینهـای دو گـروه  مستقل  استفاده  شد .آزمودنی ها در این  پژوهش  شامل  دو گـروه  50تـایی  از فرزنـدان  خانواده های  گسسته  و آشفته  شهرستان  بجنورد بودند که  بـهروش  تصـادفی  برگزیـده  شده  بودند. ابزار سنجش  دو پرسشنامه  یکی برای  سنجش  میزان  آشفتگی  خـانواده هـابود و دیگری  پرسشنامة  سلامت عمومی  بود که  بر روی  فرزندان  در گروه  اجرا شد که  پس  از تجزیه  و تحلیل یافته ها  ،نتایج  نشان داد  ک ه بطور کلی  سطح  بهداشـت  روانـی  فرزندان در خانواده هـای  گسسـته  از خـانواده هـای  آشـفته  بـالاتر اسـت  و ایـن  یافتـه  باپژوهشهای  دیگران  نیز مورد تأیید قرار گرفت   

کلیدواژه‌ها