مقایسه اثربخشی فنون شناختی – رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آنها (دارودرمانی و شناختی رفتاری) در درمان اختلال وسواس فکری و عملی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش از نوع پژوهشهایی تجربی و مبتنی بر نظریه های شـناختی ـ رفتـاریو زیست شیمیایی درمان اختلالهای روانی و به منظور ارزیابی کار آمـدی نسـبی تکنیـکهای شناختی ـ رفتاری، دارو درمانی و ترک یـب آنهـا در درمـان اخـتلال وسـواس فکـریوعملی انجام شده است. بدین منظور ما از بین مراجعین زن و مرد (متأهل و مجرد ،51 تا 54 ساله) مراجعه کننده به کلینیکهای روانشناسی ،4 گروه 8 نفری بـه صـورت تصـادفیجایگزینی انتخاب نمودیم. نتایج پژوهش بیانگر این است کـه از لحـاظ سـن، تحصـیلات ومدت ابتلاء و جنسیت تفاوت معنی داری میان گروهها وجود ندارد، امـا از نظـر وضـعیتتأهل تفاوت معناداری میان گروهها به چشم می خورد. نتایج پـژوهش در مـورد فرضـیهاول و دوم بیانگر این است که هر کدام از روشهای درمانی به تنهایی موجب کاهش علایم وسواسی سطح افسردگی، اضطراب، تغییـر باورهـا، افکـار ناهشـیارانه یـا ناسـالم و نیـزبهبود نسبی سازگاری اجتماعی بیماران شده اسـ ت. همچنـین، نتـایج مربـوط بـه فرضـیهسوم حاکی از این است که ترکیب دارو درمانی و تکنیک شناختی ـ رفتاری نسبت بـه هـریک از درمانها به تنهایی، و گروه کنترل فهرست انتظار اثر بخشی بیشـتری داشـته اسـت.
نتایج مربوط به فرضیه چهارم بیانگر این اسـت درمـان شـناختی ـ رفتـاری نیـز بـه جـزشاخص بهبود افسردگی در سایر شاخصها نسبت به دارو درمانی برتری دارد.   

کلیدواژه‌ها