پژوهشی پیرامون میزان بهره مندی مردم شهر بجنورد از مطبوعات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

هدف پـژوهش حاضـر پـی بـردن بـه میـزان بهـره منـدی مـردم شـهر بجنـوردازمطبوعات است. این طرح به روش پیمایشـی و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه انجـام شـد وداده های آن گرد آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  
از مهمترین نتایجی که به دست آمد این بود که 4/54 درصـد افـراد بـا سـواد51 سال به بالای شهر بجنورد به مطالعه مطبوعات علاقه مند هستند. در عین حـا ل مهمتـریندلیل عدم مطالعه گسترده روزنامه در بین شهروندان بجنوردی، دیر رسیدن روزنامـه بـهسطح شهر و توزیع نامناسب آن بوده است. روزنامه خراسان بیشترین استفاده کننـده راداشته است و زنان و مردان در خصوص مطالعه روزنامه و مجله متفاوت عمل می کننـد،مردان بیش از زنان بـه مطالعـه روزنامـه علاقـ همندنـ د و زنـان بیشـتر بـه مطالعـه مجلـهم یپردازند.  

کلیدواژه‌ها