بررسی مطالعات غیر درسی دانشجویان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده

فرایند توسعه همه جانبه ساز و کار پیچیده ای دارد که عوامل بسـیاری درشناخت و پیچیدگی  و ارائه راه حل های مناسب در توسعه موثرند. 
میزان مطالعـه و گـرایش بـه خوانـدن از مهمتـرین شـاخص هـای رشـد وتوسعه است. ایجاد رضایت آگاهانه از طریق مطالعه امکانپـذیر اسـت و از آنجـاییکه مطالعه امری اکتسابی است  و سنین کودکی و نوجوانی، دوران کسب عـادت وفضـایل انسـانی اس ت و دوران دانشـجویی را شـاید دوران تثبی ت نامیـد و چ ونمطالعه به ارتقاء سطح بینش و آگاهی و شعور افرد جامعه منجر می شود و در این تحقیق بنا به ضرورت به تبیین جایگاه مطالعه در بـین دانشـجویان پرداختـه شـدهاست که بعضی از یافته های تحقیق عبارتند از: 
_ 66%  از دانشجویان دارای اطاق مطالعه در منازل خود هستند. 
_ تنها 3% از دانشجویان بیش از 500 جلد کتاب دارند. 
_ 47% از دانشـجویان دانش گاه آزاد اس لامی واح د بجن ورد معتقدن د ک ه اس اتیدمتناسب با موضوعات تدریس آنها را به کتابخانه ارجاع نمی دهند.