بررسی مقایسه ای تأثیر فضاهای پرورشی بر رشد اخلاقی دانش آموزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تحول قضاوت اخلاقی بین دانش آمـوزانیکه از فضاهای پرورشی اسـتفاده کـرده انـد و دانـش آمـوزانی اسـت کـه از فضـاهای پرورشـیاستفاده نکرده اند. همچنین متغیرهای دیگری نظیر جنسیت، نوع فضـای پرورشـی، میـزان سـوادوالدین، نوع شغل والدین، معدل، نمره انضـباط ،سـن دانـش آمـوزان مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. فضاهای پرورشی در این تحقیق، مراکزی می باشند که تحت مدیریت آموزش و پرورش اداره می شوند و برنامه های تربیتی و پرورشی در آنها ارائه داده می شود. این مراکز عبارتند از کانونهـ ا ،اماکن ورزشی، دارالقرآنها و اردوگاهها. جامعه مورد بررسی در این تحقیق کلیـه دانـش آمـوزانمقطع راهنمایی تحصیلی و مقطع متوسطه (شامل متوسطه نظری، فنی حرفـه ای، کـار و دانـش وپیش دانشگاهی) شهر قوچان بودند که در سال 28-18 در این شهر به تحصیل اشتغال داشتند که تعداد 688 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابـزار انـدازه گیـری در ایـن تحقیـقآزمون قضاوت اخلاقی آن کلبی و کلسی کافمن2 بود که بر روی کلیه اعضاء نمونه اجـرا گردیـد.
تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق با استفاده از روشـهای آمـاری توصـیفی و اسـتنباطی مشـخصنمود بین میانگین نمرات تحول قضاوت اخلاقی دانش آموزان استفاده کننده از فضاهای پرورشی و دانش آموزانی که از فضاهای پرورشی استفاده نکرده اند تفاوت معنا داری وجـود دار د. و نیـزبین متغیرهای قضاوت اخلاقی و نمره انضباط، سن، سطح سـواد والـدین، معـدل دانـش آمـوزانهمبستگی مثبت وجود دارد

کلیدواژه‌ها