بررسی اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

2 دکترای علوم تربیتی، استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش یک تحقیق توصیفی _ موردی است که به منظور بررسی اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و تعیین مهمترین عوامل بازدارنـده و تسـهیلکننده آموزش به بیمار انجام شده است. جامعه پژوهش را در این مطالعه  کلیـه دانشـجویان سـال سـوم وچهارم رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تشکیل داده اند. 
نمونه پژوهش شامل 100 دانشجوی سال سـوم و چهـارم رشـته پرسـتاری بـود کـه بـه طریـقسرشماری انتخاب شدند. محیط پژوهش در این مطالعه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسـلامیواحد کرج بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقـق سـاخته و شـامل سـه قسـمت و63 سـؤال درمقیاس لیکرت بودکه اعتبارعلمی آن ازطریق اعتبارمحتوی و اعتمادعلمی آن ازطریق آزمون مجدد تایید شد. 
تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها به کمـک آمـار توصـیفی (جـداول توزیـعفراوانی و شاخصهای آماری) و آمار استنباطی (t  تک گروهی و برآورد دامنه ای وt دو گروهی مستقل) در
94 جدول توجیه و بیان شد و متغییرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج نشانگر آن است که دیدگاه دانشجویان پرستاری مورد مطالعه نسبت به اهمیت آموزش بـهبیمار کاملاً مثبت بوده است و همچنین بر طبق یافته ها مهمترین عامل باز دارنده آموزش به بیمـا ر نداشـتندانش و مهارت از سوی آموزش دهنده برای شناخت نیازهای یادگیری بیمار بـا توجـه بـه نـوع بیمـاری ومهمترین عامل تسهیل کننده آموزش به بیمار علاقه و مشارکت بیمـار در برنامـه ریـزی و اجـرای آمـوزشتعیین شد و در پایان بر اساس نتایج پژوهش و کاربرد  یافتهها در آموزش و خدمات پرستاری مورد بحـثقرار گرفت و پیشنهاداتی برای  پژوهش بعدی در این زمینه مطرح شد.  

کلیدواژه‌ها