نقش موسیقی درمانی در کاهش علایم جسمانی بیماران مبتلا به التهاب روده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه خاتم

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بیماریهای التهاب روده (IBD) التهاب نهانزاد و مزمن روده هسـتند کـه بیمـاری کولیـتاولسروز و بیماری کرون دو نوع IBD م یباشند. علاوه بر عـواملی ماننـد مسـتعد بـودن از نظـرژنتیکی، عوامل عفونی، فلـور طبیعـی روده، خونرسـانی و فعالیـت نرونـی، عـواملی ماننـد وجـوداسترس و عوامل روانی- اجتماعی می توانند در تشدید نشانه ای بیماری مؤثر باشند. با توجـه بـهتأثیرات شناخته شده موسیقی درمانی در تعدادی از بیماریهای روان تنی، در این مطالعه نقـش آندر کاهش علایم جسمانی بیماران IBD بررسی شد. 
در این مطالعه نیمه آزمایشی 42 زن 05- 02 ساله مبتلا به بیماری کولیـت اولسـروز بـهصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمـایش بـه مـدت01 جلسـه،هفتگی یک جلسه و هر جلسه حدود یک ساعت تحت موسیقی درمانی قرار گرفتند. در حین اجرای موسیقی درمانی به دلیل افت آزمودنی گروه آزمایش به 6 نفر و گـروه کنتـرل بـه01 نفـر تقلیـلیافت. قبل و بعد از اجرای موسیقی درمانی هـم زمـان دو گـروه بـه پرسـش نامـه انـدکس شـدتبیماری کولیت اولسروز پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمـونT  مسـتقل و آزمـوندقیق فیشر استفاده گردید. 
بین میانگین های سن و طول مدت بیماری در دو گروه اختلاف معنـی داری یافـت نشـد ودو گروه در این موارد همسان بودند. فراوانـی بهبـود در علایـم جسـمانی اسـهال، خـونریزی ازرکتوم، بی اشتهایی و ضعف و خستگی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود اما با استفاده از آزمون دقیق فیشر این تفاوت معنی دار نبود. فراوانی بهبود درد گـروه کنتـرل بیشـتر از گـروهآزمایش بود که این مورد هم از نظر آماری معنی دار نبود. 
موسیقی درمانی باعث کاهش علایم جسمانی بیماری التهاب روده مـ یگـردد، اگرچـه بـهدلیل افت آزمودنی در گروه آزمایش، نتایج از نظر آماری معنی دار نشد. پیشـنهاد میگـردد کـه درکنار درمان های رایج دارویی، از موسیقی درمانی هم استفاده کنند. توصیه می شـود بـرای تعمـیمیافته ها به جامعه، در پژوهشهای بعدی حجم نمونه بـالاتر، طـول دوره درمـان بیشـتر و جلسـاتپیگیری را مورد توجه قرار دهند. 
کلمات کلیدی: موسیقی درمانی، بیماری التهاب روده، علایـم جسـمانی، کولیـت السـروز،بیماریهای روان تنی.