تعیین مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) خدمات آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان و انطباق آن با رضایت دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده فردوسی مشهد

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

مقاله ای که از نظر می گذرد نتیجه یک مطالعه کاربردی و پژوهشی از نوع توصیفی پیمایشی است. هدف کلی از انجـام ایـن پـژوهش تعیـین مـدیریت کیفیـت فراگیـر خـدماتآموزش ی، دانش جویی واح دهای ارائ ه کنن ده خ دمات و انطب اق آنه ا ب ا رض ایتمندی دانش جویان ب ه عن وان مش تریان دریاف ت کنن ده خ دمات ب وده اس ت. جامع ه آم اری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قوچان و واحدهای ارائه کننده بـه خـدمات آموزشـی ودانشجویی بوده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب بـا حجـم انجـام شـدهاست. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیـر (T.Q.M) و پرسشـنامهارزیابی رضایتمندی دانشجویان است. داده های جمـع آوری شـده از هشـت واحـد ارائـهکننده خدمات آموزشی و دانشجویی (امور آموزشی، امور پژوهشی، کتابخانه، دیـداری وشنیداری، خوابگاهها، سلف سـرویس، امـور فرهنگـی و تربیـت بـدنی) و تعـداد 100 نفـردانشجو بـه عنـوان نمونـه مـورد پـژوهش بـا اسـتفاده از روشـهای آمـاری توصـیفی واستنباطی شامل میانگین ،همبستگی ناپارامتری اسپیرمن و قضـیه حـد مرکـزی، تجزیـه وتحلیل گردیده و استنتاج صورت گرفته است. نتـایج پـژوهش نشـان مـ یدهـد کـه از بـینواحدهای ارائه دهنده خدمات بیشترین امتیاز مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) مربوط بـهامور آموزشی و سپس به کتابخانـه و مراکـز اطـلاع رسـانی و کمتـرین امتیـاز بـه امـوردیداری و شنیداری و نیز سلف سرویس تعلق گرفته اسـ ت. همچنـین نتـایج بدسـت آمـدهنشان داد کـه بـین کمیـت خـدمات ارائـه شـده توسـط واحـدهای ارائـه کننـده خـدمات و  رضایتمندی دانشجویان به عنوان مشتری رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته و بـاضریب اطمینان 99% همبستگی بین آنها وجود دارد. همچنین نتـایج تحقیـق نشـان داد کـهبرای دستیابی به رضایتمندی بیشتر دانشجویان به عنـوان مشـتریان، خـدمات آموزشـیباید در ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و رشد کمی خدمات تلاش صورت گیرد.