رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض و سلامت سازمانی دبیرستانهای شهرستان شیروان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 استاد یار دانشگاه تهران

چکیده

زیر بنای هرگونه حرکت بـه سـوی رشـد و توسـعه سـازمانی و بهبـود فرآینـد کـار درسازمانها شناخت دقیق وضعیت موجود ، تشخیص صحیح نقـاط قـوت و ضـعف و سـپس طـرح برنامه هایی سنجیده برای اصلاح جریان امور خواهد بود. 
در پژوهش حاضر تلاش گردیده است ارتباط بین استفاده از سبکهای مدیریت تعارض و س لامت س ازمانی م دارس متوس طه شهرس تان ش یروان تعی ین گ ردد. س لامت س ازمانی و استراتژیهای مدیریت تعارض (استراتژی راه حل گرایی، استراتژی عدم مقابله، اسـتراتژی کنتـرل) متغیرهای این پژوهش بودند. 
برای انجام این امر دو نمونه از دو جامعه مستقل از یکدیگر مد نظر قرار گرفته اند. بـرایسنجش میزان استفاده مدیران از استراتژیهای مدیریت تعـارض02 مـورد نمونـه از ایـن جامعـهمربوط به مدیران مدارس متوسـطه (تمـامی مـدیران نمونـه گیـری از نـوع سرشـماری) و بـرایسنجش میزان سلامت سازمانی مدارس متوسـطه 100 مـورد نمونـه دبیـران جامعـه مربـوط بـهدبیران ، مورد مطالعه قرار گرفتـه انـد. ابـزار گـردآوری داده هـا مشـمول بـوده بـر (پرسشـنامهمدیریت حل تعارض و پرسشنامه سلامت سازمانی OHI). روشهای آماری جهت تحلیـل داده هـاو آزمون فرضیه ها عبارت بودند از ضریب همبسـتگی اسـپیرمن و روش کروسـکال والـیس کـهنتایج زیر بدست آمده بـین اسـتراتژیهای مـدیریت تعـارض و سـلامت سـازمانی مـدارس رابطـهمستقیم و معنی دار وجود دارد که ارتباط بین هریک از استراتژیها بصورت جداگانـه بـا سـلامت سازمانی مدارس نیز وجود دارد، مدارسی که مدیران آنها از استراتژی راه حل گرایی در مدیریت تعارض استفاده می کنند دارای سلامت سازمانی بسیار بالایی هستند. مدیرانی که مدارس آنهـا ازاستراتژی کنترل در مدیریت تعارض استفاده  می کنند دارای سلامت سازمانی متوسـطی هسـتند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که بطور کلی استفاده از استراتژی های مختلف بستگی به شرایط و موقعیتهای گوناگون دارد یعنی مدیران می بایستی با توجه بـه شـرایط و وضـعیتها، تشـخیصدهند که کدام استراتژی قابل اجرا و استفاده است و بطـور کلـی نمـ یتـوان بهتـرین اسـتراتژی رامعرفی و ارائه نمود.