بررسی رابطه بین جو سازمانی و میزان اعتماد در محیط مدارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزش

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

3 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هــدف پــژوهش: مســأله مــورد بررســی در ایــن پــژوهش، بررســی نظــر دبیــراندبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان درباره عوامل مؤثر در برقراری جو اعتماد در محـیط کـارآنها می باشد، که با توجه بـه متغیرهـای ششـگانه جـو سـازمانی (حرفـه ای، صـمیمی، بیگانـه،حمایتی، هدایتی و ممانعتی) و تاثیر آنها در به وجـود آوردن جـو اعتمـاد مـورد ارزیـابی قـرارگرفته است. 
روشها: به منظور مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر جو اعتماد، جامعه آماری تحقیـقحاضر را کلیه دبیـران دبیرسـتانهای دخترانـه شـهر اصـفهان سـال تحصـیلی 38 تشـکیل دا د.
(4914= N) نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. (200=n) در ایـنتحقیق برای جمـع آوری اطلاعـات و کشـف ادراکـات و ترجیحـات افـراد مـورد نظـر در زمینـهوضعیت جو اعتماد در محیط دبیرستانها از مقیاس سنجش اعتماد (TS) تهیه شده بوسیله وین هوی و ویلیام. جی. کاپر اسـمیت (1985) اسـتفاده گردیـد. بـه منظـور بررسـی جـو سـازمانیمدارس از پرسشنامه تجدید نظر شده (OCDQ-RE) هالپین و کرافت استفاده شـ د. علـی رغـماستاندارد بودن پرسشنامه ها اعتبار و روایی آنها محاسبه شده که این میزان برای (اعتماد81%) و( جو سازمانی07%) برآورد شده است. 
یافته ها: با افزایش میزان ابعاد (حرفه ای، صمیمیت و حمایتی) میـزان اعتمـاد افـزایشیافته است. بین ابعاد (ممانعتی، بیگانه بودن با میزان اعتماد) همبستگی معنادار وجود نداشـت ودر نهایت با افزایش بعد هدایتی میزان اعتماد کاهش یافته است.   

کلیدواژه‌ها