ارائه چارچوب نظری جهت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درمدیریت واحدهای دانشگاه آزاداسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

دنیای پیچیده وفرامدرن هزاره سوم، دولت ها را با چالشهای زیادی مواجه ساخته است. برای پاسخ به چالشهای فعلی وآتی، فناوری اطلاعات وارتباطات به عنـوان ابـزاریقدرتمند برای غلبه بر محدودیتهای زمان ومکان، مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. کـاربردفناوری اطلاعات وارتباطات، امروزه تمامی جنبه های زندگی را در برگرفته و همزمـان بـاسایر بخشها، در موسسات آموزش عالی نیز تحولات شگرفی ایجاد شـده اسـت. یکـی ازاین تحولات، استفاده از فناوری اطلاعـات وارتباطـات در مـدیریت دانشـگاه آزاداسـلامیاست که تا کنون تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است و لازم اسـت ضـمن توجـه بـهرشد وتوسعه فنـاوری اطلاعـات وارتباطـات، چـارچوبی بـرای کـاربرد ایـن فنـاوری درمدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ارائه داد. 
هدف پژوهش حاضر ارائه چنین چارچوبی است. بـدین منظـور بـا مطالعـه وسـیعدرمبانی نظری وپیشینه  پژوهش، مولفه های اصلی فناوری اطلاعات وارتباطات شناسایی و در یازده مولفه استخراج گردید. این پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی انجام شـد ونمونه آماری آن شامل روسای واحدها، معـاونین، مـدیران واحـدها ومـدیران گروههـایآموزشی (مدیران دانشگاهی) و متخصصان آموزش عالی (n = 61 ) مـیباشـن د. پـس از
تجزیه و تحلیل داده ها با اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاریSPSS ، نتـایج اسـتخراج گردیـد.
مؤلفه های استخراج شده از ادبیات تحقیق عبارتند از: 
الف: برنامه های دانشـگاه  ب: زیرسـاخت فنـاوری اطلاعـات وارتباطـات پ: تـأمینمنابع مالی ت: زیرساخت پشتیبانی سازمانی ث: کاربست فناوری اطلاعات وارتباطـات دریاددهی و یادگیری ج:آموزش، تحقیق وتوسعه فناوری اطلاعـات وارتباطـات چ: کاربسـتفناوری اطلاعـات وارتباطـات در پـژوهش ح: کاربسـت فنـاوری اطلاعـات وارتباطـات درخ دمات اطلاع ات علم ی و کتابخان ه ه ای الکترونیک ی خ: کاربس ت فن اوری اطلاع ات و ارتباطات در مدیریت و امور اداری دانشگاه د: مولفه فرهنگی و حقـوقی  ذ: مولفـه قـانونی مراحل کاربست پیشنهادی نیز شامل هفت مرحله می باشد که عبارتند از: مرحله آمـادگی– ورود- اتخاذ – انطباق – تناسـب سـازی- خلـق ونـوآوری- ارزشـیابی  و بـازخور د و مهندسی مجدد.  
نتایج نشان داد که مولفه ها ومراحل پیشـنهادی مـورد تاییـد مـدیران دانشـگاهی و متخصصان آموزش عالی قرار گرفت. توضیح اینکه  باتوجه بـه نظـرات اصـلاحی پاسـخدهندگان، دومولفه دیگر (فرهنگی وحقوقی- قانونی) نیز بـه م ؤلفـ ههـای مسـتخرج اضـافهگردید. پاسخ دهندگان برای اصلاح چارچوب پیشنهاد کردند که مولفه زیرساخت فرهنگی و مولفه حقوقی و قانونی هم به چارچوب اضافه شود.