بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان د بیرستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشکده روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

بررسی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همـه ایـن کشـورها از نظـام آموزشـیمؤثر و کارآمد برخوردار بوده اند. یکی از جلوه های نظام آموزشی موفق میزان پیشـرفتتحصیلی دانش آموزان آن نظام است. 
هدف این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی  دانـشآموزان دبیرستانی بوده است. جامعه آماری پژوهش را  دانش آموزان پسـر رشـت ههـاینظری دوره متوسـط عمـومی دولتـی شـهر تهـران در سـال تحصـیلی 28-18 کـه جمعـاً000/135 نفر بودند تشکیل می دادند و نمونه مورد پژوهش به تعداد 1200 نفر از 5 منطقه تهران به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.  
این پژوهش از نوع پژوهشهای پس رویـدادی و همبسـتگی اسـت و بـرای جمـعآوری داده ها از 5 ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) و معـدل دانـش آمـوزان اسـتفاده شـدهاست.  
آزمونهای آماری به کـار رفتـه در ایـن پـژوهش آزمـونF,T  ،  تعقیبـی تـوکی،همبستگی و رگرسیون چند متغیره بوده است. در این پژوهش 41 فرضـیه مـورد آزمـونقرار گرفت و نتایج به شرح زیر بود: بین اضـطراب و سـبک اسـناد بیرونـی بـا پیشـرفتتحصیلی رابطه معنادار ولی معکوس (منفی) وجود دارد، بین نگرش دانش آموز بـه معلـمو درک دانش آموز از اهمیت تحصـیلات در جامعـه بـا پیشـرفت تحصـیلی رابطـه وجـود
ندارد. در ده فرضیه باقی مانده بین پیشرفت تحصیلی و تک تک عوامل مطرح شده رابطـهمثبت معنادار وجود داشت. 
نتیجه حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که نگرش دانش آمـوز بـه تحصـیلبهترین پیش بین برای پیشرفت تحصیلی (12/0) و پس از آن نگـرش والـدین بـه تحصـیل(42/0) و در مرحله سوم عزت نفـس دانـش آمـوز (52/0) هرسـه بـا اثـر مثبـت و سـپسنگرش دانش آموز به معلم (62/0) که اثر منفی (معکوس) داشت.  
واژه های کلیدی: عزت نفس1، اضـطرا ب2، منبـع کنتـرل3، انگیـز ه4،  پیشـرفت تحصـیلی5، پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده6، امکانات رفاهی7