وضعیت تولید علم درایران درگروه علوم انسانی وموانع توسعه ی علمی در این گروه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد یار و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

یکی از شاخص های مهم و معتبر در تعیین میزان تولید علم در جهان، فعالیتهـایعلمی، تحقیقاتی دانشـگاهی اسـت. تـوان و ظرفیـت علمـی هـر کشـور یکـی از معیارهـایارزیابی میزان تسعه یافتگی آن کشـور بـه شـمار مـی رود و ارتقـای ایـن تـوان مسـتلزموضعیت تولید اطلاعات علمی است. 
  در این تحقیق با مراجعـه بـه سـه پایگـاه اطلاعـاتیScience Citation Index ، Social Science Citation Index و Art & Humanities کـــه از تولیـــداتInformation Science Institute م یباشد به مطالعه وضعیت علمی ایران پرداخته شده است. ابتدا بر اساس رکوردهای ثبت شده در این سه پایگاه به تجزیـه و تحلیـل وضـعیتتولید علمی ایران در سال 1999 و سپس به توزیع فراوانـ ی تولیـد علمـی ایـران در گـروهعلوم انسانی به تفکیک رشته هـای فرعـی آن در بـین61 کشـور، ا ز سـال 1981 تـا 2000 پرداخته شد که ایران با مشارکت در تولید 936 رکورد اطلاعاتی در مرتبه سـیزدهم قـراردارد. که در بین این پایگاهها ،SCI یا نمایه استنادی علوم با 938 رکـورد (9/96%) حـاویبیشترین تولیدات علمی ایران است و گـروه علـوم پایـه بـا 505 رکـور د (1/52%) و گـ روه تحصیلی علوم انسانی با 1/3 درصـد کمتـرین سـهم از تولـدات علمـی ایـران را بـه خـوداختصاص داده است. تولیدات گروه علوم انسانی با 03 رکورد اطلاعـاتی مجموعـاً در21 رشته موضوعی قرار گرفته اند و روانشناسی اجتماعی با 03 رکورد اطلاعاتی مجموعاً در 21 رشته موضوعی قـرار گرفتـ هانـ د و روانشناسـی اجتمـاعی بـا 6/56% دارای بیشـترینتولیدات این گروه بوده است.