بررسی شیوه های تامین منابع مالی در آموزش و پرورش از دیدگاه اولیا و کارشناسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

این تحقیق تلاش می کند تا با شناسایی عوامل درآمدزا برای آمـوزش و پـرورش،منابع مالی موجود در جامعه را بررسی کرده و با توجه به امکانات موجود به جذب منابع دایمی و بیشتر برسد. نقش انواع خانواده و تعامل مردم در چگونگی جذب کمکهـ ای مـالیآموزش و پرورش از سئوالات اصلی پژوهش می باشد. 
جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان مالی و تربیتـی و اولیـای دانـشآموزان اسـتان آذربایجـان غربـی مـی باشـد. نمونـه آمـاری شـامل 600 نفـر از ا ولیـا وکارشناسان بوده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای از مناطق شهری و روستایی انتخاب شده است  
برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه با طیف لیکرت بهره گرفته شده است.
با یک مطالعه مقدماتی، روایی و اعتبار ابزار پـژوهش مـورد بررسـی  قـرار گرفـت. جهـتتعیین همسانی درونی ماده های هر مقیاس به عنوان ضریب پایـانی هـر مقیـاس، ضـریبآلفای کرانباخ محاسبه گردید و میزان همبستگی برابر با 07% میباشد. 
برای بررسـی توصـیفی سـئوالات پـژوهش از جـداول و نمودارهـای مربـوط بـهفراوانی و درصد بهره گرفته شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون مجذور کـادر نـرمافزار SPSS استفاده شد. روش تحقیق عبارت از روش  توصیفی – پیمایشی می باشد. 
نتایج پژوهش نشان می دهد که بالا بودن مـدرک تحصـیلی (088/50= chi)، پـایینب ودن تع داد فرزن دان (87/67=chi) و همچن ین ب الا ب ودن درآم د (77/91=chi) از نظ ر کارشناسان در میزان کمک آنها به آمـوزش و پـرورش مـؤثر مـ یباشـ د. همچنـین نتـایجپژوش نشان می دهد که طرح عوارض ویـژه (35/72=chi از نظـر اولیـا و 28/96= chi از 
نظر کارشناسان) و وضع مالیات غیر مستقیم (43/64=chi از نظـر اولیـا و 55/03=chi از نظر کارشناسان) و وضع مالیات غیر مستقیم (43/64= chiاز نظـر اولیـا و 55/03=chi از نظر کارشناسان) از عوامل موثر در جذب درآمدهای مالی تلقی می گردد. 
در پیشنهادات تحقیق اعلام گردید که مسئولین آموزش و پرورش با نظـر سـنجیاز اولیا و افراد میتوانند به بررسی راه های جدید در جذب منابع مالی اقدام کنند. همچنـیناستفاده از امکانات سایر وزارتخانه ها و بالا بردن سطح آگاهیهای مردم به عنوان یکـی ازشاخص های اصلی در جذب  منابع مالی می باشند.  

کلیدواژه‌ها