بررسی میزان گرایش به مطالعه غیر درسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دو رود

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف آگاهی از میزان گرایش به مطالعه کتب غیر درسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود به شیوه توصیفی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 294 نفر می باشد که از این تعداد 126 نفر مرد و 168 نفر زن هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار آماری SPSS مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده نکات ذیل می باشد: 
1-    میزان آشنایی دانشجویان با کتاب تا قبل از ورود به دانشگاه چندان رضایت بخش نبوده است. 
2-    دانشجویان گروه همسالان و دوستان خود را افرادی اهل مطالعه ندانسته اند. 
3-    اساتید و مدرسان دانشگاه در تشویق دانشجویان به مطالعه غیر درسی موفق عمل کرده اند  .
4               - مهمترین دل مشغولی دانشجویان زن به ترتیب »زندگی موفق« و» ازدواج« و دانشجویان مرد ابتدا »کار« و پس از آن »پیشرفت« می باشد 
5               - دانشجویان مطالعه غیر درسی را لذت بخش عنوان کرده اند . 
6               - بیش از نیمی از جامعه آماری روزانه کمتر از یک ساعت از وقت خود را صرف مطالعه غیر درسی می کنند . 
7-    آموزش و یادگیری مهمترین انگیزه مطالعه غیر درسی دانشجویان تعیین شده است. 
گرانی کتاب از جمله عوامل بازدارنده خرید کتاب غیر درسی از سوی دانشجویان است
7-    مطالعه غیر درسی پس از تماشای تلویزیون، فعالیتهای هنری و همنشینی با دوستان در رتبه چهارم قرار دارد . 
کلیدواژه: دانشجویان، کتابخوانی، مطالعه غیر درسی