پیشینه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بومیان کوه نشین مازندران باختری (گالشها)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

چکیده

در کشور کهنسال ما ایران در آغاز هزاره سوم میلادی هنوز اقوام و طوایفی بسر میبرند کهبه محیط طبیعی خود تا حدود زیادی وابستهاند و کمتـر تمـایلی بـه تـرک آن دارنـد. اینـان یـا درحواشی صحاری خشک و بیآب و علف روزگار می گذرانند و یا در کوه ها و کوهپایه ها و جنگلهـابه زندگی دل خوش کرده اند  .
این اقوام به میراث نیاکان خود وفا دارند و آداب و رسـوم و فولکلـور و باورهـای مـذهبیپیشینیان خویش را محترم میدارند. اما به مرور ایام برخی از مظاهر تمدن جدید بـه میـان آنهـا راهیافته است و با انقلاب ارتباطات در روزگار ما دیری نخواهد پایید که آن چه را از گذشتگان نـسلبعد نسل به آنها رسیده فراموش خواهند کرد و یا به تدریج آن اعتقادات رنگ خواهد باخـت. ایـنجبر تاریخ میباشد و ممکن است که مسأله دهکده جهانی که مارشالمکلوهان1 از آن سخن گفتـهاست صورت تحقق به خود بگیرد. 
گالشها2 یکی از آن اقوام بومی این مرزو بومند که بـسیاری از سـنتهـا و آداب و رسـومکهن خویش را تا کنون حفظ کردهاند. ولی  در دهههای اخیر به سرعت زنـدگی سـاده و بـی پیرایـهآنها متحول می شود و بیم آن می رود که در آینده نزدیک آنچه را که باور دارند از یاد ببرند. 
نگارنده برآنست از گالشها و ویژگیهای زندگی آنـان سـخن بـه میـان آورد و آنچـه را ازگذشتگان خود به یاد دارند بازگو کند، بنابراین تحقیق حاضر بیشتر جنبه میدانی دارد تا کتابخانه ای  .

کلیدواژه‌ها