برامکه و عوامل نزاع دیوانسالاران ایرانی و عرب در عهد هارون عباسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده

  عباسیان که با حمایت ایرانیان به خلافت رسیده بودند به دیوانسالاران ایرانـی بـرایاداره امپراطوری  اسلامی توجه خاصی نشان دادند. در میان وزرای ایرانی دربار عباسـیان، دوخاندان آل برمک  و آل سهل از موقعیت بسیار بالا و چشمگیری برخوردار بودند. 
اعتبار علمی  و اجتماعی برمکیان به همراه حمایت آنان از ایرانیان بـیش از هـر چیـزموجب خشم و رشک اعرابی شده بود که از حضور و قدرت ایرانیان واهمه داشتند.  
این رقابت به دسیسه چینی و توطئههای بسیار بر ضد برامکه و سـرانجام بـه سـقوطغیرمنتظره آنها انجامید. بررسی عوامل سقوط و رقابت عنصر ایرانـی و عـرب بـرای کـسبقدرت در دستگاه خلافت عباسی از مهم ترین مقولات سیاسی عصر آغازین عباسی است.  
             تلاش یحیی برمکی برای به خلافت رساندن هارون سبب شد تا خلافـت در دسـتوی و فرزندانش قرار گیرد . وی نخستین وزیری بود که به جای خلیفه فرمـان هـا را امـضاءمیکرد. فضل با سیرت نیکوی خود محبوبیت بسیار پیدا کرده بود و جعفر  همنـشین خلیفـهو مورد اعتماد وی بود. 
  اعتبار علمی و اجتماعی برمکیان به همراه حمایت آنان از ایرانیان بـیش از هـر چیـزموجب خشم و رشک اعرابی شده بود که از حضور و قدرت ایرانیان واهمـه داشـتند. ایـنرقابت به دسیسهچینی و توطئه های بسیار بر ضد برامکه و سرانجام سقوط غیر منتظـره آنهـاانجامید.  

کلیدواژه‌ها