سیر تحولات شهر نور در بستر تاریخ

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

پیشینه تاریخی منطقه نور نه تنها در  عرصه تاریخ که به درازنای افـسانه هـا  و اسـطوره هـا  میرسد. این منطقه، مقاطع عدیده ای از تاریخ را همراه با خانـدان هـای سیاسـی صـاحب قـدرت ونفوذ به خود دیده است. این ناحیه هنگامی جزء ولایـت رویـان باسـتانی بـود تـا اینکـه بخـشی ازولایت رستمدار گردید و نام نور به خود گرفت. 
داستان وجه تسمیهاش نیز برخلاف ظاهرش، حکایات چندی را در پیرامون خود آفریـدهاست. به رغم مرکزیـت سیاسـی و تحـولات اجتمـاعی در آن ،از موقعیـت اقتـصادی مناسـب نیـزبرخوردار بوده است. آثار به جای مانده از گذشته این ناحیه نیز حکایت گر دیرینگـی و اهمیـت آندر طی ازمنههای مختلف تاریخ ایران میباشد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا از خـلال منـابععدیده و سفرنامههای موجود به زوایایی تاریک این منطقه نظر گردیده و روند اجمالی شکل گیـریو ثبات سیاسی این منطقه به صورت کاملاً مستند، مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرد.  

کلیدواژه‌ها