بررسی علل برقراری روابط مسیحیان با مغولان و ایلخانان و پیامدهای آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی نور

چکیده

مغولان بعد از فتح ایران، برای گسترش امپراطوری خویش، متوجه اروپا شدند و در سال
637 هـ.ق در زمان اکتای پسر و جانشین چنگیزخان، تهاجمات خود را متوجه اروپای شرقی نمودند. به دلیل اوضاع بحرانی در اروپا، آنها به آسانی بخش شرقی اروپا را فتح کردند. اما به دلیل مرگ اوکتای این تهاجم متوقف گردید. در زمان حکومت ایلخانان، این بار مسیحیان بودند که متوجه مغولان شدند تا از طریق آنان بتوانند یک بار دیگربیت المقدس را فتح کنند و انتقام جنگ های صلیبی را از مسلمانان بگیرند. از این جهت در فتح بغداد و فتح شام با آنها همراه شدند و پس از این پیروزی ها متوجه بیت المقدس و مصر شدند. اما به دلیل بروز اختلاف در میان مغولان از یک سو و اختلافات مذهبی بین یعقوبیان و نسطوریان و همچنین حمایت برخی مسیحیان شرق از مسلمانان، سیاست مسیحیان به شکست انجامید. اما از قبل این تهاجمات، مسیحیان آشنایی بیشتری نسبت به شرق پیدا نمودند و  زمینهی مراوده های تجاری با شرق را در آینده ی نه چندان دور فراهم نمودند.  

کلیدواژه‌ها