بازنگری در جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تاریخ دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

جشن های دو  هزار و پانصد ساله ، که با شکوهی کمنظیر پس از سال ها تبلیغات و مطالعه در مهر 1350 ه.ق در تخت جمشید برگزار شد، از جمله جشن هـای پرهزینـه بـود. شـاه از برگـزاریچنین جشنی ، به دنبال راهی برای تداوم حکومت و سلطه اش بر مردم ایران بود، بر این اسـاس بـهاحیای ارزش های آریایی و معاندت با اسلام و جلب دوستی دول خـارجی برآمـد و بـدین منظـوردست به یک سری اقدامات عمده زد از جمله: خود را شاهنشاه نامید، امر به جمـعآوری و تـألیف کتبی در خصوص فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام کرد، تشکیل بنیـاد شاهنـشاهی فرهنگـستانایران، تأ سیس سازمان اسناد ملی ایران، برپایی جشنهای مختلف در طی دههی جـشن هـا  (1355-1345)، ترغیب مردم به برگزیدن نام های اصیل ایرانی برای فرزندانشان، اعـزام سـپاهیان دانـش بـهروستاها به هدف ترغیب مردم به فرهنگ باستانی و شاهنشاهی و آگاهی دادن آنها نسبت به بزرگیجشن های 2500 ساله شاهنشاهی، احداث مدارس و بناهای عام المنفعه به نام کوروش کبیـر ، تغییـرتقویم هجری شمسی به شاهنشاهی، از دیگر اقدامات وی در این زمینه بود اما هزینه این جـشن هـاآن قدر زیاد و اقدامات رژیم در خصوص اسلام زدایی آن قـدر گـسترده بـود کـه بـالاخره صـدایاعتراض اکثر مردم ایران و حتی مطبوعات و شخصیتهای خارجی را درآورد و محمد رضا پهلویرا مورد نکوهش قرار داد  .

کلیدواژه‌ها