بررسی نقش و اثرات تیپ‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری استرس ادراک شده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دانشگاه گیلان، استان گیلان، دانشگاه گیلان، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، استان گیلان دانشگاه گیلان ، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، استان گیلان، دانشگاه گیلان، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی نقش و اثرات تیپ‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری استرس ادراک شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت توصیفی و از نوع علی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 260 کارمند از سازمان‌های دولتی آستانه اشرفیه است. با استفاده از فرمول کوکران باید 152 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت. اما 143 پرسشنامه عودت داده شد و تجزیه و تحلیل بر روی همین تعداد پرسشنامه صورت پذیرفت. در این مطالعه هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است. برای بررسی ادبیات و پیشینه ی موضوع از روش کتابخانه ای و به منظور تحقق هدف پژوهش از مطالعات میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه‌ها بین کارمندان توزیع شد و پس از پاسخ با استفاده از SPSS 20 and LISREL 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی است و دارای تاثیر منفی و معنی دار بر استرس ادراک شده. نتایج همچنین نشان داد که استرس ادراک شده دارای اثر مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی است. 

کلیدواژه‌ها