بررسی رابطه نحوه برخورد والدین با بحران هویت نوجوانان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تربت جام ، گروه روان شناسی ، تربت جام، ایران

2 دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تربت جام ، تربت جام ، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام ، تربت جام ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی نحوه برخورد والدین با  بحران هویت نوجوانان بود. نمونه پژوهش شامل 180 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانها می‌شد که به روش نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه­ی نحوه برخورد والدین با نوجوانان (رجایی و همکاران،1387) و بحران هویت (رجایی و همکاران،1387) پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نحوه برخورد سهل گیرانه و استبدادی والدین با بحران هویت و مولفه‌های آن در نوجوانان دختر  رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید مهمترین پیش بینی کننده بحران هویت نوجوانان دختر ، نحوه برخورد استبدادی والدین است.

کلیدواژه‌ها