بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرهنگ سازمانی مدیران سازمانهای دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی.

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرهنگ سازمانی مدیران مراکز  دفاعی انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش‌های توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری  شامل کلیه مدیران و معاونین مراکز دفاعی (303=N) در سال 94-1393 می باشد که 169نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هویوفلدمن (1996) و پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) بوده که روایی و پایایی آنها تایید شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است. عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که رابطه مثبت و معنی‌داری بین سلامت سازمانی و فرهنگ سازمانی در سطح 01/0 >P وجود دارد همچنین ابعاد انسجام نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه‌گری، ساختدهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکیدعلمی با فرهنگ سازمانی مدیران رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح 01/0 >P داشتند.

کلیدواژه‌ها