بررسی اثربخشی مشاوره شناختی- مذهبی بر افزایش انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثربخش بودن مشاوره شناختی- مذهبی بر انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 94 می‌باشد. روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. مسأله اصلی تحقیق این است که، آیا رابطه‌ای بین انسجام درونیدانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و اثربخشی مشاوره شناختی- مذهبی وجود دارد؟ که در قالب در یک بررسی آزمایشی از میان دانشجویان داوطلب دانشگاه فردوسی مشهد تعداد 100 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، بیان شده است. از تمامی افراد گروه آزمایش و گواه در قبل و بعد از اجرای مداخله خواسته شد تا به پرسشنامه انسجام درونی پاسخ دهند. روش مشاوره شناختی- مذهبی در 8 جلسه 45 دقیقه‌ای در مورد گروه آزمایش انجام شد و گروه گواه آموزشی دریافت نکردند و داده های به دست آمده به کمک آزمون آماری t با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. تحلیل های آماری در مرحله پس آزمون در دو گروه از نظر متغیر انسجام درونی در سطح (P<0. 05) تفاوت معناداری را نشان داد. به بیان دیگر انسجام درونی در گروههای آزمایش افزایش یافت و در گروه آزمایشی افزایش انسجام درونی معنی داری پدید آمد. بنابراین مشاوره شناختی- مذهبی بر انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد موثر و مفید می‌باشد

کلیدواژه‌ها