بررسی تاثیر رویکرد محتوایی آموزش تفکر بر ذهنیت فلسفی مدیران واحدها ومراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن، گروه علوم تربیتی، بردسکن، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خراسان رضوی، خراسان رضوی، ایران.

چکیده

تحقیق نیمه آزمایشی حاضر، با هدف بررسی تاثیر رویکرد محتوایی آموزش تفکر بر ذهنیت فلسفی مدیران واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی از طریق روش نمونه­گیری تمام شماری همۀ اعضاء جامعه‌ آماری در دو گروه کنترل و آزمایش به شکل تصادفی دسته بندی و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ذهنیت فلسفی مدیران ( شامل 42 سؤال) بهره گرفت و پاسخ به‌دست‌آمده به‌عنوان نمره پیش­آزمون ثبت و در ادامه از داستان­های فلسفی (هستی­شناسانه، شناخت­شناسانه و ارزش­شناسانه) به عنوان مداخله استفاده گردید، آنگاه ذهنیت فلسفی مدیران گروه کنترل و آزمایشی اندازه­گیری و به کمک نرم‌افزار 21 Spss و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T دو نمونه مستقل و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: رویکرد محتوایی آموزش تفکر (داستان­های هستی­شناسانه؛ داستان­های شناخت­شناسانه و داستان­های ارزش­شناسانه) بر ذهنیت فلسفی مدیران واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی تاثیر معنی­داری دارد.

کلیدواژه‌ها