بررسی رابطه فشارزاهای روانی،تعارضات والد – فرزندی با اختلال بی اشتهایی عصبی در دختران 17 تا 20 ساله شهر بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحدقوچان، دانشگاه آزاداسلامی،قوچان،ایران

2 دانشچوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه روانشناسی،بجنورد،ایران

چکیده

مقدمه : به منظوربررسی رابطه فشارزاهای روانی زندگی،تعارضات خانوادگی بااختلال بی‌اشتهایی عصبی صورت گرفت. روش: طرح این پژوهش ماهیت توصیفی - همبستگی دارد. جامعه تحقیق 120دخترنوجوان17تا20ساله شهر بجنورد به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه نگرش خوردن یا EAT (گارنر و گرفینکل، 1979)، پرسشنانه مقیاس رتبه بندی والد – کودک (PCRS)، مقیاس کوتاه افسردگی، اضطراب و استرس ((DASS-21. پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج نشان داد: 1 بین تعارض والد-فرزندی واختلال بی اشتهایی روانی درزنان مراجعه کننده به کلینیک‌های تغذیه ورژیم درمانی رابطه معناداری وجود دارد 2- بین استرس و اختلال بی اشتهایی روانی در زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های تغذیه و رژیم درمانی رابطه وجود دارد.
 نتایج: تعارض والد-فرزندی و استرس با بی اشتهایی روانی رابطه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها