چالش های آموزش مجازی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 استادیار دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

طرح چالش­های آموزش مجازی برای هشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر، انجام پیش­بینی لازم، تدارک و سرمایه­گذاری مناسب، و تهیه برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی لازم و برای موفقیت آن ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی چالش­های آموزش مجازی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد بود.روش پژوهش در این مطالعه‏،به‌صورت آمیخته به روش کیفی، کمی بوده است. در بخش کیفی به منظور ساخت پرسشنامه با 6 نفر از اعضا هیات علمی مصاحبه به عمل آمد و بخش کمی که با استفاده از روش زمینه­یابی و پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. با نمونه­­ای120 نفری از اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد مهاباد، که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند، تشکیل گردیده است. روایی و پایایی(86/0) ابزار مورد استفاده در این تحقیق بررسی و مناسب گزارش شدند. روش آماری بکار گرفته شده تحلیل عاملی اکتشافی بوده است که به ترتیب پنج عامل پداگوژی-رفتاری، مدیریتی-ساختاری، اقتصادی-فرهنگی، زمینه­ای – تکنولوژی و فردی- حرفه­ای برای موانع آموزش مجازی دانشگاه آزاد مهاباد شناسایی شده است. 

کلیدواژه‌ها