چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره ابتدایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشگاه شیراز دانشکده علوم تربیتی.دکتری برنامه ریزی درسی

چکیده

در دوران گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، نظام­های آموزشی ناگزیر از تغییر و تحول متناسب با نیازمندی­های عصر کنونی می­باشند. امروزه دانش­آموزان نیازمند کسب مهارت­هایی هستند که آنها را در امر پردازش و استفاده از اطلاعات تا رسیدن به دانشِ خود­ساخته یاری نماید و از آنان یادگیرندگانی مستقل و همیشگی بسازد که مدیر یادگیری خود باشند. از آنجا که رسیدن به یادگیری مادام­العمر، یکی از نتایج بلافصل سواد اطلاعاتی است؛ این امر در سایة کسب مهارت­های سواد اطلاعاتی محقق می­شود. فراگیری مهارت­های سواد اطلاعاتی در سال­های اولیه مدرسه بدلیل زیربنایی بودن آموزش در این سنین، اهمیت ویژه­ای دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائة چارچوبی برای برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی دانش­آموزان دوره ابتدایی، انجام شد. به این منظور ابتدا با مطالعه منابع و متون مربوط، استانداردهای سواد اطلاعاتی و عناصر اساسی برنامه درسی تعریف و مشخص گشت. سپس با توجه به استانداردهای سواد اطلاعاتی و نیز با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش­های نزدیک با موضوع تحقیق، ویژگی­های عناصر اساسی برنامه درسی (هدف، محتوا، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری و روش­های ارزشیابی) بر مبنای توسعه سواد اطلاعاتی دانش­آموزان دوره ابتدایی، استنباط و توصیف گردید و چارچوب کلی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی دوره ابتدایی، تدوین و ارائه گشت. بر اساس این چارچوب، ویژگی­های هر یک از عناصر اساسی برنامه درسی به گونه­ای می­باشد که در نهایت یک فراگیر مستقل، خودراهبر و پژوهنده و یادگیرنده مادام­العمر را تربیت نماید. 

کلیدواژه‌ها