بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان بود. در این پژوهش پنج قابلیت استقلال طلبی، ریسک پذیری، توفیق طلبی، خلاقیت و کنترل درونی مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد 55 سؤالی است متشکل از پرسشنامه‌های خلاقیت تورنس، توفیق طلبی هرمنس، کنترل درونی راتر و استقلال طلبی و ریسک پذیری هیسریچ و پیترز می‌باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ محاسبه گردید. بیشترین ضریب آلفا مربوط به خلاقیت با 92/0 و کمترین مقدار مربوط به استقلال طلبی با 87/0 می‌باشد. روایی محتوایی با نظر پنج نفر از متخصصین و همبستگی هر متغیر با یک سؤال کلی مربوط به آن متغیر محاسبه گردید. نمونه آماری مشتمل بر 300 نفر از دانشجویان بر حسب درجه دانشگاه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد قابلیت‌های کارآ فرینی دانشجویان بالاتر از حد میانگین است و در متغیرهای توفیق طلبی و خلاقیت بیش از 85 درصد دانشجویان نمره بالای معیار کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها