مقایسه باورهای فرا شناختی و کمال گرایی در افراد دارای اختلال وسواس اجباری با افراد عادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

2 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تفاوت باورهای فراشناختی ومقیاس کمال گرایی افراد دارای اختلال وسواس –جبری با افراد عادی صورت پذیرفت. روش:جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد دارای اختلال وسواس عملی- اجباری و افراد عادی مراجعه کننده به سه کلینیک مشاوره شهر بجنورد بود. روش این پژوهش، علی- مقایسه ای بود. نمونه پژوهش حاضر شامل40 نفر از افراد دارای اختلال وسواس عملی- اجباری، و افراد عادی بود(هر گروه 20نفر) که با شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه‌های، باورهای فراشناختی ولز، وسواس- اجبار مادزلیو کمال گرایی تری وشورت بود. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد، بین گروه‌ها در متغیرهای باورهای فراشناختی و ابعاد کمال گرایی تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به وجود تفاوت بین افراد دارای اختلال وسواس – جبری با افراد عادی در متغیرهای باورهای فراشناختی و کمال گرایی گرایی، لازم است در درمان این افراد به ضعف این متغیرها در نزد این افراد توجه کافی صورت پذیرد. 

کلیدواژه‌ها