مقایسه خودکارآمدی با فرسودگی شغلی اعضاء هیات علمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 آموزش و پرورش

چکیده

مقدمه: خودکارآمدی، سازوکار لازم را برای انسان را بمنظور دستکاری و کنترل حوادث در زندگی را فراهم می کند .
روش تحقیق: با توجه به ماهیّت پژوهش روش آن توصیفی و به شکل میدانی، به وسیله دو پرسش نامه خودکارآمدی و فرسودگی شغلی انجام گرفت.جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاههای آزاد در سال تحصیلی1392-1391 که شامل 349 نفر بودند تشکیل دادند. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام وتعداد نمونه بر اساس مراجعه به جدول مورگان 186 نفر برآورد شد که محقق 190 نفر را بعنوان نمونه مورد بررسی قرار داد.
یافته ها: ، تفاوت آماری معناداری در خودکارآمدی اعضای هیات علمی مرد و زن مشاهده نشد (p=0/711). تفاوت آماری معناداری در فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی مرد و زن مشاهده نشد (p=0/343).
نتیجه گیری: زنان با تلاش بیشتر و انگیزه و وجدان کاری این تعارض را حل و با جدیت و تعهد و جدان کاری، پابه پای مردان کار و تلاش می کنند همچنین تفاوت درعوامل فرهنگی، خانوادگی، ادارک نادرست از توانایی هاداشتن انتظارات پایین یا بالا، نگرش جامعه و نهادهای اجتماعی، افزایش تعداد دانشجویان و تعداد کلاسها، عنصر عشق و علاقه به تدریس کمبود نیروی انسانی و وجود تقاضاهای نامتناسب باعث عدم تاثیر جنسیت بر متغیرهای خودکارامدی و فرسودگی شغلی شده است.
واژگان کلیدی: خودکارامدی، فرسودگی شغلی، اعضای هیات علمی

کلیدواژه‌ها