پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر -آموزش و پرورش

2 استاد/ آموزش عالی

3 استاد/آموزش عالی

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی بود .در این مطالعه ، 387 دانش آموز(195 پسر و 192 دختر ) در دوره متوسطه ی دوم شهرستان بروجرد در سال تحصیلی 93-1392 شرکت داشتند ،که به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند . مشارکت کنندگان سه پرسشنامه شامل، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت ،پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی و پرسشنامه سر زندگی تحصیلی را تکمیل کردند . برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شده است، و برای بررسی روایی آن ها از روش تحلیل عاملی و همسانی درونی استفاده شده است ،که ابزارها پایایی و روایی مطلوبی را نشان دادند . تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر انجام شد . به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که :اول ؛ سرزندگی تحصیلی را می توان به وسیله صفات شخصیتی (برونگرایی، سازش پذیری و روان رنجوری ) پیش بینی کرد . دوم ؛ صفات شخصیتی ( روان رنجوری ، باز بودن نسبت به تجربه و وظیفه شناسی )توان پیش بینی خود تنظیمی تحصیلی را دارند . سوم ؛ نتایج تحلیل مسیر از اثر میانجی گری خود تنظیمی تحصیلی حمایت نمی کند .

کلیدواژه‌ها