اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود رابطه معلم – شاگرد و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه و هدف: مهارت‌های اجتماعی در کارکرد اجتماعی، تحصیلی و موفقیت دانش‌آموزان مهم می‌باشد و نقش حائز اهمیتی در اجتناب یا بازداری واکنش‌های دیگران ایفا می‌کند. هدف از اجرای پ‍ژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران بود.
روش: با روش پژوهشی نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون از بین کلیه دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دختران منطقه 18 شهر تهران که مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-93 بودند تعداد 30 نفر از دانش آموزان پایه دوم از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا بر روی دو گروه پرسش‌نامة معلم-شاگرد مورای زوویچ (2010) اجرا شد، و معدل نوبت اول افراد مشخص شد، سپس بر گروه آزمایش برنامه آموزشی مهارت‌های اجتماعی طی هشت جلسه یک ساعته انجام و گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی دریافت نکردند، در پایان مجددا پرسشنامه معلم-شاگرد مورای زوویچ اجرا و معدل نوبت دوم مقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، رابطه معلم_شاگرد و پیشرفت تحصیلی، گروه آزمایش از دانش‌آموزان که تحت تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند نسبت به گروه کنترل، بیشتر است. از یافته‌های این پژوهش می‌توان برای بهبود پیشرفت تحصیلی و بهبود رابطه معلم-شاگرد دانش‌آموزان استفاده کرد.
نتیجه‌گیری: هدف همه‌ی فعالیت‌های آموزشی بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است که در سایه آموزش مهارت‌های اجتماعی می-تواند افزایش معناداری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها