بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات هیات علمی

2 عضو هیات علمی

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی است. جامعه آماری ما در این تحقیق حسابرسان داخلی شاغل در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری خوشه ای_ تصادفی ساده است. نمونه آماری مناسب برای پژوهش براساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و در سطح خطای 0.05، تعداد 113 نفر محاسبه شدکه از طریق طراحی و آزمون چهار فرضیه بررسی شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد است. نتایج پژوهش نشان داد که درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی مؤسسه بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی و مولفه های آن (اعتماد راسخ، اعتماد مبتنی بر صداقت و اعتماد فراگیر) تأثیر دارد. از آنجا که بهبود فرهنگ اخلاقی مؤسسه باعث افزایش میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی می‌شود، می‌توان استنتاج کرد که بهبود درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی مؤسسه، گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و مؤسسات قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها