طراحی مقیاس جامع خودسنجی مهارت‌های رهبری برای دانشجویان مدیریت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی واحد تنکابن

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ساخت مقیاس جامع خودسنجی مهارتهای رهبری برای دانشجویان مدیریت می‌باشد تا بوسیله آن بتوانند ظرفیت‌های رهبری خود را بطور مستمر پایش کنند. نوع این پژوهش توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان رشته‌های مختلف مدیریت در سطح استان مازندران بودند.  حجم نمونه 331 تن (169 دانشجوی پسر و 162 دانشجوی دختر) برآورد گردید. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. برای تهیة پیش نویس پرسشنامه، ابتدا برمبنای ادبیات پژوهشی و ابزارهای موجود در زمینة مهارتهای رهبری، طرح اولیه پرسشنامه تدوین گردید. در نهایت با روش مبتنی بر تحلیل داده‌ها، مهارت‌های رهبری دانشجویان مدیریت در 36 مولفه و 7 مهارت، عامل یابی و تحت عناوین الهام بخشی مبتنی بر چشم انداز مشترک، ارادة معطوف به عمل، کنترل موقعیت، آگاهی فعال،  مذاکرة سازنده، بسیج منابع وظرفیت سازی و ریسک پذیری نام گذاری شدند. با استفاده از این ابزار خودسنجی هر دانشجوی مدیریت می‌تواند مهارت‌های رهبری خود را بطور مداوم بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها