تاثیر شرکت اعضای هیات علمی درکارگاه آموزشی مهارتهای تدریس برخودارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان ازاساتید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی واحدخوراسگان (اصفهان)،

2 استادگروه برنامه ریزی درسی واحدخوراسگان(اصفهان)

3 استادیار گروه برنامه ریزی درسی واحدخوراسگان (اصفهان)

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های تدریس برخود ارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان از اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل بود. پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله­ای شبه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلاست که 84 نفر استاد و 5012دانشجو است که کلیه اساتید به دو گروه 42 نفره مداخله و شاهد تقسیم شدند اما از میان دانشجویان، نمونه­ 358 نفره با استفاده از جدول مورگان انتخاب که در قالب دو گروه 179 نفره مداخله و شاهد قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها ازپرسشنامه محقق ساخته خودارزیابی اساتید و پرسشنامه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان استفاده شد که روایی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه تایید و پایایی آنها نیز بااستفاده از ضریب الفای کرونباخ 90/0 محاسبه شد.
نتایج بدست آمده نشان داد که بعداز برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس، اساتید ارزیابی بهتری از خودداشته ودانشجویان نیز عملکرداساتید را مثبت­تر ارزشیابی کردند. برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس برخودارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان از عملکرد اساتید تاثیر مثبت داشته است. بنابراین لازم است که بر اساس برنامه­ای مدون و به صورت دوره­ای این کارگاه­ها برگزار شده و برای اساتید و دانشجویان یادآوری گردد.
 

کلیدواژه‌ها