رابطه احساس تنهایی و شیوه‌های فرزند پروری با اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی واحداصفهان (خوراسگان)،

2 استادیار گروه روانشناسی واحد بجنورد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی بالینی واحد نیشابور

4 ...

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه احساس تنهایی و شیوه‌های فرزند پروری با اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد صورت گرفت. بدین منظور تعداد 339 دانشجو با توجه به جدول کرجسی- مورگان انتخاب و پرسشنامه‌های احساس تنهایی آشر، پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری بامریند و مقیاس اعتیاد به تلفن همراه لونگ توسط آنها تکمیل شد. پس از اجرای پرسشنامه ها، داده‌های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که بین احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن همراه رابطه منفی و معنی دار و بین سبک فرزند پروری آزاد گذار و استبدادی با اعتیاد به تلفن همراه رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چند متغیره نشان داد که احساس تنهایی و سبک فرزند پروری آزاد گذار قادر به پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه در نمونه مورد بررسی می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها