بررسی و رتبه بندی تأثیرگذاری مؤلفه‌های مؤثردر ریسک پذیری کار آفرینان کسب و کارهای خانگی با تأکید بر آموزش وتربیت مدیران ریسک پذیر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

مقاله پیش رو با هدف سنجش، بررسی و رتبه بندی تأثیرگذاری مؤلفه‌های مؤثر در ریسک پذیری کار آفرینان کسب و کارهای خانگی درشهر و روستانوشته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مشتمل بر35 سوال بر اساس مقیاس لیکرت با روایی مناسب و ضریب پایائی آلفای کرونباخ 816/.انجام شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل کارآفرینان که دربخش کسب کارهای خانگی استان مازندران بودند که همگی آنان با حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور دریافت وام و تسهیلات به بانکهای عامل استانی معرفی گردیدند. فراوانی جامعه مورد مطالعه 200 نفر، که از میان آنان تعداد128 نفر نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردیدند تا پرسشنامه مطالعه را تکمیل نمایند. توصیف داده‌های آماری با شاخص‌های میانگین وزنی، انحراف معیار ابتدا توصیف و سپس با آزمون مطلوبیت تک متغیره T، فرضیه‌های هشتگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های مؤثر بر ریسک پذیری کارآفرینان کسب و کارهای خانگی شهری و روستائی عبارتند از: مؤلفه‌های تربیتی - روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی- اداری و جغرافیایی. از طرفی تأثیرگذاری مؤلفه‌های یاد شده در ریسک پذیری کارآفرینان مشاغل و کسب و کارهای خانگی مؤثرند و این تأثیرگذاری در جامعه هدف معنا دار و قابل تعمیم می‌باشد و همچنین با آزمون فریدمن معلوم گردید که مؤلفه فرهنگی بالاترین و مؤلفه‌های مدیریتی- اداری و جغرافیایی پایین ترین تأثیرگذاری در ریسک پذیری کارآفرینان کسب و کارهای خانگی شهری و روستائی را دارند.

کلیدواژه‌ها