رابطه رضایت شغلی با بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی معلمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی- دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

2 کارشناس آموزش ابتدایی- شاغل در آموزش و پرورش

3 کارشناس ارشد تحقیقات‌آموزشی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی با بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی معلمان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه این پژوهشمعلماندورهابتدایی،دوره اول و دوم متوسطهشهرستان چایپاره در استان آذربایجان غربیبود که از این تعداد201معلم(117نفرمردو84نفرزن) به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخابشدند.برای گردآوری داده‌ها از رضایت شغلی مینه سوتا(MSQ)(1951)، پرسش‌نامه‌های راهبردهای آموزشی عظیم‌پور(1393) و راهبردهای انضباطی عظیم‌پور(1393) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش‌های آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیونچندگانه گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادرابطه مثبت و تقریبا بالایی بین رضایت شغلی درونی با متغیرهای راهبردهای آموزشی و انضباطی معلمان وجود دارد و رابطه  رضایتشغلی بیرونی با متغیر راهبردهای آموزشی غیرمعنادار و با متغیر راهبردهای انضباطی رابطه‌ی کمی دارد. همچنیننتایج نشان داد براساس انواع رضایت شغلی معلمان می‌توان بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی را پیش‌بینی کرد.
 

کلیدواژه‌ها