بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، واحدنکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

3 دانش آموخته رشته مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع زمینه یابی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه 259 تن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تشکیل داده اند. نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 170 نفرکارمند به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر  88/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که هر سه بعد سرمایه اجتماعی شامل ابعاد ساختاری، ارتباطی و شناختی بر تعالی سازمانی تاثیر مثبت دارند. بعد شناختی بیشترین تاثیر را بر تعالی سازمانی دارد و ابعاد ساختاری و ارتباطی در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
 

کلیدواژه‌ها